Provozní předpisy

 • vstup do šaten bazénu je 15 min. před zahájením lekce plavání (nechoďte zbytečně brzy, prochladnete)
 • průkazka  opravňuje předběhnout frontu vytvořenou  veřejností
 • odchod ze šaten do 20 min. po ukončení lekce
 • zákaz samostatného pohybu dítěte v prostorách bazénu před i po ukončení lekce
 • bez průkazky nebudeš vpuštěn do bazénu
 • doprovod dětí do šaten se v prostorách šaten zdržuje jen po nejnutnější dobu. Ve sprchách pomáhají rodiče jen nejmenším dětem, nechodí do sprch v bundách, v ponožkách, s objemnými taškami
 • doprovod nevstupuje do prostor bazénu za skleněnými dveřmi
 • zákaz vstupu dětí do parní komory bez dospělého , v komoře přítomného, dozoru
 • rodiče, kteří doprovázejí děti na bazén a zůstávají na bazénu po celou dobu výuky, si musí zakoupit platnou vstupenku
 • před vstupem do bazénu se děti řádně omyjí mýdlem a dojdou si na WC. Ručník a mýdlo si ukládají do (svým jménem označené) igelitové tašky.
 • máš-li delší vlasy, vezmi si plaveckou čepici
 • na bazénu se posaď na vymezené místo a  vyčkej příchodu lektorky
 • kurzovné se nevrací z důvodu nepřítomnosti na výuce
 • ztrátu průkazky je třeba nahlásit vedení plavecké školy

Neplaveme: v době státních svátků , školních prázdnin, technické odstávky bazénu

Kurz Rodiče + děti: provozní předpisy

Zaplacením kurzu se dítě stává členem plavecké školy. Průkazka opravňuje ke vstupu do bazénu jednoho rodiče + dítě.

Průkazka platí vždy na období napsané na průkazce.

Neplaveme: v době státních svátků a školních prázdnin

 • průkazka vás opravňuje předběhnout frontu vytvořenou veřejností
 • vstup do šaten 15 min. před zahájením hodiny
 • odchod do 30 min. po ukončení hodiny
 • při předložení průkazky dostanete čipové hodinky od skříňky/ztráta hodinek: 200,-Kč
 • před vstupem do bazénu se řádně umyjte
 • věci na bazén noste jen v igelitové tašce
 • scházíte se na místě: a) malý bazén u obrázku krokodýla, b) velký bazén u obrázku želvy

Kurzovné se nevrací z důvodu nepřítomnosti na výuce.

Ztrátu průkazky je třeba nahlásit vedení plavecké školy.

Průkazka má hodnotu ceny kurzu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zápisem do kurzu Plavecké školy klient souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

V souvislosti s poskytnutím plavecké výuky na základě zápisu zákonný zástupce dítěte souhlasí, aby v souladu s Nařízením Plavecká škola zpracovávala tyto osobní údaje dítěte: jméno, příjmení, datum narození a nezbytné informace o zdravotním stavu související s plaveckým výcvikem

a tyto osobní údaje zákonného zástupce dítěte: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail za účelem poskytnutí plavecké výuky. Tyto osobní údaje bude uchovávat po dobu trvání kurzu.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že Plavecká škola nesmí osobní údaje bez zákonem stanovených případů poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením , zneužitím nebo ztrátou. Bere na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na psjablone@volny.cz

Bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět i bez udání důvodu
 • požadovat po Plavecké škole informaci, jaké osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Plavecké škole vysvětlení ohledně zpracování údajů
 • vyžádat si u Plavecké školy přístup k těmto svým údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.